2013. október 31., csütörtök

Ugocsai Presbitertalálkozó volt Halmiban

Tizenegy évvel ezelőtt fogalmazódott meg az Ugocsai Református Egyházközségek Szövetsége megalakításának ötlete Halmiban: a régió presbitereinek a találkozóját azóta minden ősszel megrendezik.
1Vasárnap  délután Halmiban rendezték meg az ugocsai református presbiterek találkozóját, amelynek célja a történelmi tájegységben élő egyházfik találkozása-ismerkedése, a közös gondok, problémák megbeszélése és közös orvoslása, a presbiteri hivatás iránti felelősség elmélyítésére.
A református templomban összegyűlt dabolci, kisbábonyi, tamásváraljai, kökényesdi és természetesen halmi egyházfikat  egy-egy igével köszöntötte Varga Botond kisbábonyi és Simon Attila tamásváraljai lelkész, majd Szilágyi István Róbert dabolci lelkipásztor prédikált. Id. Fodor Lajos a házigazda gyülekezet nevében köszöntötte a megjelenteket, majd Varga Attila egyházkerületi főgondnok a Világiak az egyház szolgálatában címmel tartott előadást. Az alkotmányjogász-főgondnok a reformációra visszatekintve, Kálvin János egyházszervezői munkásságát mutatta be, aki a világiakat is bevonta az egyház szolgálatába. A francia származású svájci reformátor, keresztény tudós, a kálvinizmus névadója, „a legnagyobb elme és a legjobb szervező” a reformáció vezéralakjai között, aki megteremtette Genfben az „istenfélő város tökéletesen működő prototípusát”. Kálvin elsősorban teológiai és egyházszervezői munkássága miatt nevezetes, de fontos szerepet játszott a francia irodalmi nyelv kialakulásában is. Alig huszonhat éves korában írt fő műve, amelyet aztán egész életében bővített és átdolgozott, az Institutio Christianae religionis („A keresztény vallás rendszere”), illetve az általa felállított genfi egyházszervezet Európa-szerte mintaként szolgált a református egyházak megalakulásához. A vallástörténeti szemponton túlmenően Kálvin azzal is hatott a nyugati kultúrára, hogy megváltoztatta a munkaszemléletet, ideológiai alapot biztosítva a kapitalizmus fejlődéséhez. Az egyházi szervezet átalakítása során Kálvin túllépett a katolikus egyházszervezet kritikáján; munkássága arra irányult, hogy a Szentírás elvein alapuló szervezetet létesítsen. Az Institutio-ban leírtaknak megfelelően a látható egyház a hívek összessége, akik tisztelik Istent és Krisztust, felveszik a keresztség szentségét, az úrvacsora vételével bizonyítják az igaz hitben és a szeretetben való egységet, valamint az Ige szavának engedelmeskednek. Ennek a látható egyháznak a részei az egyes gyülekezetek, amelyek jogilag önállóak. A gyülekezet tagjai egymással egyenlők, az egyházi hatalom forrása a gyülekezet akarata, az egyházi tisztségeket pedig választás útján töltik be. Az egyházi hatalom gyakorlói egyrészt az igehirdetők, másrészt a nép soraiból választott presbitérium. A presbitérium feladata pedig az egyház anyagi és szellemi ügyeinek gondozása mellett az egyházi fegyelem ellen vétők megbüntetése is – hiszen a kálvini egyház jellemző vonása a szigorú egyházi fegyelem.
Az érdekfeszítő előadás után – szolidaritást vállalva a Háromszéken zajló nagy meneteléssel – a Székely himnusz eléneklésével, majd természetesen az 55 – 60 vendégnek kötetlen beszélgetési lehetőséget biztosító szeretetvendégséggel zárult a presbitertalálkozó. (forrás:www.magyar-hirlap.ro )

2013. augusztus 22., csütörtök

Időutazás- Vakációs Bibliahét 2013-ban

Évezredeket utaztunk az időben a gyülekezet vallásórásaival és az IKE tagjaival, hogy megtanuljuk az engedelmesség, a becsületesség, a megbocsátás és az örömhírvivés útját, Jónás, Zákeus, az engedetlen szolga és a Jézus feltámadásának története alapján. Tanultunk, játszottunk, színeztünk, nevettünk és énekeltünk. Énektudásunkat vasárnap délután az istentisztelet végén meg is mutatjuk a szülőknek, nagyszülőknek, testvéreknek, rokonoknak és a gyülekezet tagjainak. Hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra.

Íme néhány kép!


2013. augusztus 10., szombat

Parókia tetőcsere - képriport

Istennek legyen hála és minden segítő embernek és gyülekezetnek köszönet, akik anyagiakban és kétkezi munkában részt vállaltak.