2012. október 31., szerda

Isten szava hozzánk!

"A kiket Isten hatalma őriz hit által az üdvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen."  (1Pét. 1,5)

Hajlamosak vagyunk, mint az igás állat csak előre nézni, csak vízszintesen látni életünket. Isten azonban most szava által figyelmeztet, hogy legyünk igés emberek, akik ma is, de naponként fel tudunk, fel akarunk tekinteni az örökségünk felé, a menny felé. Egyik énekünk utolsó sora csendült fel bennem ma reggel. "Míg elfogy az út, s mennyben nyitsz kaput." (MRÉ 436.) Mi lesz addig, míg elfogy az út? 

Előttünk van addig még talán oly sok minden, amikkel szembe kell nézni. Egyre inkább megvalósul mindennapjainkban a péteri meglátás: "az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen!" (1Pét.5,8) Hogyan tudunk megállni az ördöggel szemben? Hogyan tudjuk megóvni tőle szeretteinket, barátainkat, felebarátainkat, a ránk bízottakat? Ha bele gondolunk, be kell vallanunk: ez nem áll hatalmunkban. Ehhez mi kevesek vagyunk. Csak előre nézve elfogyhat az erőnk! Isten azonban szeretettel emeli fel tekintetünket, hogy meglássuk: minket Isten hatalma őriz! Ez a hit legyen velünk ma és mindenkor, míg elfogy az út. Ámen.

2012. október 30., kedd

Isten szava hozzánk!

"A ki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek." (1Pét. 1,20)

Ha egy hajó célba akar érni, akkor fontos, hogy legyen pontos hajózási útvonala, egy útiterv, amelyet be kell tartania a kapitánynak. Másképpen célt téveszt, vagy szerencsétlenség is történhet. Ha jövőnkre nézve megvizsgáljuk az emberi terveket, amelyek társadalmi életünk különböző szintjein irányítják életünket igen elkeseredünk. Van úgy is, hogy terv sincs. Ha mégis van, akkor vagy nem jó, vagy csak egyesek javát szolgálják.

Ma Isten azt mondja nekünk, hogy neki örökre szóló terve van ezzel a világgal. Nem is akármilyen. Idejében elkészült, még a világ megalapítása előtt, és úgy meg van tervezve minden, hogy amikor eljött az ideje, hogy Isten megmentse az emberiséget, ne pedig elpusztítsa bűnei miatt, akkor elküldte Fiát, a mi Urunkat!  Így lehetünk még ma  is itt a kegyelmi időben, hogy felfedezzük helyünket, feladatunkat ebben az isteni tervben. Ragaszkodjunk ehhez az akarathoz, mely az örök életre vezet. "Értünk" van, rólunk szól, ez nekünk a jó! Imádkozzunk azért, hogy hittel láthassuk ma is az Úr tervét. Ez nem egy skicc, egy vázlat, hanem munkaprogram, melyben neked is pontos helyed és feladatod van! Ámen.

 

2012. október 29., hétfő

Isten szava hozzánk!

"De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából." (2Tim. 4,17)

A gyermek, ha fél valamitől, a társ, ha akadály van előtte, a beteg, ha szenved, a haldokló az út előtt csak annyit kér: légy velem, fogjad kezem, állj mellettem! Ennyi elég az emberi léleknek, mert ez erőt ad azokhoz a feladatokhoz, amelyet nem másnak, hanem neki kell elvégezni! Milyen, jó ha van emberünk, aki mellénk áll, amikor kiszámíthatatlan, előre nem ismert élethelyzetek várnak ránk ezen a héten is!

Pál mellett sajnos ott Rómában, az élete felett döntő bíróság előtt, nem álltak ott munkatársai vagy Krisztusban testvérei. De arról beszél, hogy mégis volt ereje, mert mellette állt az Úr! Ő érezte, mert ezt érezni lehet. A hit nem csak igaz ismeret, hanem szívbéli bizodalom is, bátorságot adó érzés! Ezzel a bátorsággal kezdjük hetünket bármi is várjon ránk, mert Istenünk megsegít, hogy elvégezzük a ránk bízott feladatokat, legyen az az igehirdetés vagy bármi egyéb, amit feladatként adott. Célja az velünk, mint akkor, hogy a "pogányok" hallják és lássák, ha kell, hogy Krisztus Szabadító! Ámen.


2012. október 28., vasárnap

Isten szava hozzánk!

"Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott." (Zsolt. 33,9)

Az ígéretek és be nem tartott szavak, eskük világában az ember egyre elkeseredettebbé válhat és sajnos válik! Mennyi gondunk, fájdalmunk van ezek miatt életünk során! Az ember sok olyan dolgot hoz létre és épít, ami nélkül lehetne élni és mennyi mindent elhanyagol vagy éppen lerombol, ami feltétlenül szükséges lenne. Egyik ilyen, ami fogy, széthull: a közösség, legyen az a család vagy a gyülekezet!

Istent úgy ismerjük, mint aki szólt és meglett, parancsolt és előállott. Létrehozta számunkra a családot, mert nem jó az embernek egyedül lenni, a gyülekezetet Szent Lelke által, hogy egymás terhét hordozzuk! Ezeket az Isten által nekünk adott ajándékokat ápolnunk, óvnunk, vigyáznunk kell. Szükségünk van a családra, a gyülekezetre, hogy a csalódások világában legyen hol örömre, boldogságra leljünk. Vigyázzunk és imádkozzunk ma is! Ámen.


2012. október 27., szombat

Isten szava hozzánk!

"Izráelnek reménysége, oh Uram! A kik elhagynak téged, mind megszégyenülnek! A kik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat!"(Jer. 17,13)


Isten nagyon fontosnak tartotta a teremtéskor, hogy meghatározza az ünnepeket, napokat és esztendőket. Alkalmakat, pillanatokat perceket, órákat, napokat adott nekünk, amelyeket kihasználhatunk. A felelősen élő ember ezeket az alkalmakat, akár egy hét végét is, kihasználja arra, hogy végiggondolja dolgait. A felelőtlen ember egyszerűen továbblapoz, anélkül, hogy komolyan venné az Isten adta lehetőséget. 

E mindannyiunkat figyelmeztető hitvallás olyan bűnök felsorolása után hangzik, mint a bálványozás, Isten helyett emberekben való bizalom, csalárdság vagy  másképpen sunyiság, képmutatás, álszentség, kétszínűség, sőt gerinctelenség. Ezek annak a jelei, hogy az ember eltávolodott, elpártolt az Úrtól. A jövőre nézve ez azzal jár, hogy az ilyenek a porba iratnak majd. Majd! Most még azonban megvan a lehetősége az embernek, hogy Krisztus az ember bűnét írja a porba, mint egykor a parázna nőét. A porba írtakat a szél eltörli. Vigyázzunk ne a neveink legyenek, hanem a bűneink! Ámen.

2012. október 26., péntek

Isten szava hozzánk!

"Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent." (Ézs. 11,4)

Sajnos lassan minden reggel arra ébredünk, hogy nem ennek az igének a megvalósulását látjuk életünkben vagy magunk körül. Sőt! Egyre nagyobb a szegénység, akár anyagiakban mérve, akár lelkiekben vagy erkölcsi mérték szerint. Mindez együtt, vagy külön külön és még mindennapi életünk egyéb nehézségei egyre inkább gyengítenek minket testiekben-lelkiekben. Lehet éppen mai napot érezzük ilyen tekintetben is nagyon nehéznek. Várunk arra, talán követeljük is imádságainkban, hogy valósuljon meg már, amit éppen ez az ige ígér nekünk.

Igazságot ítéletet, tökéletes bíráskodást várunk? Bízunk-e az Úr ígéretében? Kitartunk-e abban a hitben, hogy az a szó, amely világunkat létrehozta, ma is képes újat és jót kialakítani életünkben? Mert a hitetlen elpusztul, de a hívő élni fog. Látni fog! Most talán csak a mindennapi élet részleteiben munkálkodó isteni hatalmat és erőt, de majd egyszer színről-színre a mindenek felett örökké uralkodó, minket hitünkben való kitartásunkért szerető Istent! Ámen.

2012. október 25., csütörtök

Isten szava hozzánk!

"Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:" (Fil. 1,6)

Még egy napot kaptunk ajándékba. Ezt a napot is azzal fogjuk eltölteni, hogy igyekszünk megfelelni. Megfelelni gyermekként, társkánt, szülőként, testvérként, munkásként vagy vezetőként, barátként, azaz minden emberi kapcsolatunkban. Se szeri, se száma a megfeleléseinknek. Ezeken felül, mindenek előtt és minden teendőinkben igyekszünk megfelelni e napot és mindent, mindenkit nekünk ajándékozó Istennek. Néha aggodalommal tölt el, hogy képesek leszünk e erre, mert megvannak gyengeségeink.

Isten ma először arra, hívja fel a figyelmünket, hogy az eddig elért jó dolgok, eredmények, megfelelések nem a mi képességeink eredményei, hanem az Ő munkája bennünk. Alázatra nevel! Másodszor biztat, hogy Ő ma is és ezután is, Krisztus Jézusnak napjáig, munkálja majd bennünk a "jó dolgot". Kérjük és engedjük ezt! Enélkül sok rossz döntésünk volt már és lehet eztán is. "Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!" (1Thessz. 5,22) Ámen.

2012. október 24., szerda

Isten szava hozzánk!

"Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik." (Ez. 34,16)

Isten felborítja a világi trendet! Nem hagyja, hogy az erősé és a kövéré legyen minden, mert ez nem illik. Ahhoz képest, hogy ő a világ Ura, milyen finoman fogalmaz. Nem illik!  Aki illedelmes, az figyelmes. Isten szerint pedig figyelni kell a másikra! A nyájban, a közösségben, a gyülekezetben mindenkinek egyformán kellene jusson mindenből. Ha az egyiknek több jut, mint a másiknak bármiből, akkor ez annak az eredménye, hogy nem figyelünk egymásra. Nem figyel fel az ember arra, hogy a másik elveszettségében, elűzöttségében, megtörtségében, betegségében nem tud teljes értékű életet élni. Mások hiányosságából pedig nem jó előnyt kovácsolni!

Két fontos dologra hívja fel ma Isten a figyelmünket. Bárminémű gyengeségünkben nem vagyunk magunkra maradva. Ő cselekszik értünk: megkeres, visszahoz, kötözget, erősít. A mások gyengesége árán szerzett előnyt pedig Isten nem kiegyenlíti, hanem elveszi. Légy nyugodt vagy illedelmes, mert a jó Pásztor mindannyiunk pásztora, legeltetője, azaz Ura! Ámen.


2012. október 23., kedd

Isten szava hozzánk!

"Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól ti bennetek." (Mt. 10,20)

Egy reggel a tanítványok arra ébredtek, hogy Jézus magához hívja őket és azt mondja nekik: menjetek ma az emberek közé és beszéljetek nekik Isten szeretetéről, akaratáról, igazságáról, az örök életről. A tanítványok arcára kiülhetett a félelem, a bizonytalanság. Ki tudja mi vár ránk, ki tudja mi lesz ennek a következménye? Lehet kinevetnek, kigúnyolnak, lehet meg is akarnak majd verni! Ez ma nem divatos "álláspont" a zsidók között. Jézus látja félelmüket, bizonytalanságukat és bátorítja őket.

Jézus ma is magához hívott minket, és íme itt vagyunk mellette, mert az Ő szava cseng most is fülünkbe. Tudjuk, hogy tőlünk is ugyanazt várja, mint akkor a tizenkettőtől. Azt is látja mi ül ki az arcodra, sőt mi van a szívedben, amikor arra gondolsz, hogy ma sem "divatos", azaz követendő magatartás a Krisztus szerinti élet és gondolkodás. Az Isten Lelke azonban segítségünkre lesz! Nem csak abban, hogy szól általunk, hanem abban is, hogy erőt és bátorságot ad elviselni, bármi is legyen kiállásunk eredménye. Imádkozzunk így: "kősziklám és védőváram vagy te; vezess hát engem a te nevedért és vezérelj engemet." (Zsolt. 31,4) Ámen.2012. október 22., hétfő

Isten szava hozzánk!

"A világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:" (1Kor. 1,28)

A világ felépített magának egyfajta rendet, amelyben az erősek elveszik azt, ami a gyengéké, a bölcsek kioktatják az együgyűeket, a magasan ülők osztják a lapokat az alattuk szolgálóknak. Egyszóval a valakik, ha arra van szükség elsöprik a semmiket. Ebbe a világrendbe kellene, nekünk, keresztyén embereknek is betagolódnunk, és elfogadnunk e világi törvényeket. Csakhogy ez a rend csak keveseknek boldogsága, a sokaknak nyomorúsága.

Az Úr Isten azonban "hadat üzent" e világi rendnek. Arra biztat, hogy ne érezd magad alacsonyabb rendűnek, mint mások, ne gondold, hogy te senki vagy, mert Isten kiválaszt téged és az ő kezében, az ő tervében te valaki vagy! Valaki, akit az élet és halál Ura arra választott ki, hogy  az Ő segítségével győzz a világi rend felett. Ezzel a bátorítással indulj, küzdj és győzz, Isten dicsőségét szolgálva minden nap. Ámen.


2012. október 21., vasárnap

Isten szava hozzánk!

"Megállt Mózes a tábor kapujában, és monda: A ki az Úré, ide hozzám" (2Móz. 32,26a)

Mindenkinek nagyon nehéz a mindennapok izzásában kitartani. Nehéz a munka, legtöbbször több is, mint amennyit teherbírásunk elviselne. Nehéz lelkiekben is a sok lelketlenséget megemészteni. Sokan ugyanúgy döntenek, mint Izrael fiai: eleget vártunk az Úr érkezésére. Lehet nem is jön vezetni, segíteni. Jobb lesz más vezetést, más támogatást, más hatalmat és más erőt választani. Kell valaki vagy valami, amiben bízhatunk! Kell egy új aranyborjú, kell egy bálvány! 

Vannak azonban, akik nem adják fel hitüket. Hitüket abban, hogy az Úr az Isten. Azok meghallják, na nem Mózes szavát, hanem az Ige szavát, a harang hívogatását: "Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket." (Mt. 11,28) A meghallás után, azonban rá kell lépni az útra, lábnak mozdulni kell, hisz a megnyugvás, a biztonság, a Vele való találkozásban valósul meg. Ámen.

2012. október 20., szombat

Isten szava hozzánk!

"Senki sincs olyan szent, mint az Úr,
 Sőt rajtad kívül senki sincs.
 Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk.
" (1Sám. 2,2)

Egy egy nehéz helyzet után, amikor rendeződnek, kialakulnak vagy éppen megoldódnak sokrétű gondjaink, van hogy elfelejtünk hálát adni annak az Úrnak, aki rendezte, kialakította vagy éppen megoldotta problémáinkat. Ha nem is felejtjük el, legtöbbször elintézzük egy szóval vagy egy rövid mondattal. 

Anna időt szán arra, hogy egy tartalmas hálaimában Istent dicsérje, Istennek hálát adjon, mert hosszú meddőségének vége szakadt. Megszületett Sámuel, Isten meghallgatta.

Ma este lezárul egy munkával, testi lelki küzdelemmel teli hét. Emlékezz vissza Isten rendező, kialakító, megoldó szeretetére és szánj arra időt, hogy Vele is megbeszéld dolgaidat. Mond el először a te Istenednek, kinek tartod őt, majd beszélj róla másoknak, hogy a te örömöd, a mások öröme is lehessen. Ámen.

2012. október 19., péntek

Isten szava hozzánk!

"Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok;"
 (Mk. 14,38)

Gyermekkorunk drága emléke és mindíg biztonságot adó élménye, hogy szüleink, mikor útnak indultunk, így engedtek el: vigyázz magadra gyermekem. Jó volt hallani, jó hallani még ma is.

Ma amikor e nap útjára indulunk, számos teendőink közzé, a mi mennyei Atyánk is így indít el: Vigyázzatok! Hozzáteszi: Imádkozzatok! Kérjetek Tőlem segítséget, mert aki kér mind kap. 

Adjon ma ez biztonságérzetet mindannyiunknak és merjünk segítséget kérni, mert e segítség nélkül bizonytalan lesz a járásunk, de e segítséggel megállunk a kísértések között, legyen az bármi. Ámen.

2012. október 18., csütörtök

Isten szava hozzánk!

"Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, a ki az ígéretet tette." (Zsid. 11,11)

Egyre sűrűbben várunk csodákra az életünk során. Van amikor megtörténik, van amikor várat magára, és van amikor az áhított csoda-történés elmarad. Sára, amikor először hallotta Isten üzenetét, hogy életkora ellenére szülni fog, ajándékba kapja a hosszú évtizedek óta áhított gyermeket, nevet a hír hallatán.  Hitében erősödnie kellett még.

A mi gondolkodásunk szerint abszurdnak tűnő helyzetekben az emberek ma is sokszor megmosolyogják vagy kinevetik az isteni szó biztatását, ígéretét. Te ne tedd, mert Isten ma is megbízható erő és hatalom, azaz hű hozzánk. Várd a csodát magabiztosan, mert ha szükséged van arra, amire vársz, az Úr megadja neked. Ha pedig valaminek ki kell maradnia az életedből, amit annyira, de annyira szerettél volna, tudd, hogy nekünk semmi nem jár érdemünk szerint, hanem minden ami valaha öröm volt vagy lesz, az Isten ajándéka életünkben. Ámen.
2012. október 17., szerda

Isten szava hozzánk!

"Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet." (Zsolt. 51, 17)

Imádkozó emberek vagyunk, akik ma reggel is Istenhez fordultunk s annyi, de annyi mindent kértünk: adj erőt, vigyázz ránk, engedd meg hogy elérjem, segíts, hogy meglegyen, amit szeretnék. Legtöbbször az imádságaink is énközpontúak.

A zsoltáros elsősorban abban segít, hogy túllássunk magunkon, szeretteinken, de legfőképpen meglássuk a minden jó forrását életünkben, az Urat! Kérjük ma reggel mi is: Uram segíts hogy tudjak ma Rólad is beszélni, dicsérni téged az emberek előtt. Tedd ma ezt annak tudatában, hogy a világ sorsa, jövője s benne a te jövőd rajtad is múlik. Ma minden attól függ, hogy meglátják e felebarátaink az Úrban mindennek forrását, és beállnak-e az Őt dicsőítők sokaságába. Ha így lesz: "záporként hull majd az áldás". Ámen.

2012. október 16., kedd

Isten szava hozzánk!

"És e nép ellen erős érczbástyává teszlek téged, és viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert én veled vagyok, hogy megvédjelek és megszabadítsalak téged, azt mondja az Úr!" (Jer. 15,20)

Jeremiás elgyengül szolgálatában, hatalmas rajta a nyomás az elistentelenedett nép részéről. Úgy érzi elsodorja az ár. Átérzi az ézsaiási szó igazságát "meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is..." (Ézs. 40,30). 

Mi is sokszor érezzük magunkon testiekben és lelkiekben a gyengeséget. Legtöbbször ugyanazért mint Jeremiás. "Nem vagyok vasból", mentegetjük magunkat, és valóban nem vagyunk, hacsak Isten nem tesz "ércbástyává". De Ő azzá teszi azokat, akik meglankadnak, megtántorodnak az Ő útján, de nem tántorognak el vagy le az igaz útról. Járjuk hát ma is ezt az utat, és tapasztaljuk meg Isten megerősítő hatalmát. Ámen.

2012. október 15., hétfő

Isten szava hozzánk!

"Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát." (Mik. 7,9)

Ma reggel korán, még sötétben indultunk útnak és kisebbik fiam megkérdezte, biztos, hogy lesz világos? E gyermeki bizonytalanság bennünk is megbújik, amikor akár a halál sötétségével nézünk farkasszemet, akár e világon eluralkodó sötétség riaszt meg minket.

Íme a válasz nem késik! Lesz világosság, fény, amelyben meglátjuk az egyedüli igazságot: nincs más hatalom csak az Isten. Minden egyéb, ami annak tűnik ma, csak időleges és elmúlik, mint ez a világ. Legyen ma reménységgé bennünk, hogy "ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség." (1Ján. 1,5) Ámen.

2012. október 14., vasárnap

Isten szava hozzánk!

"Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal." (Péld. 16,8)

Az ember egyik legnagyobb gyengéje a pénz. Jelen társadalmunk "éltető eleme". Isten jól tudja ezt, ezért ma a jövedelemhez való viszonyunkat igyekszik helyre tenni.
Nem vitatja, hogy jó a gazdag jövedelem, hisz tudja, hogy akkor a legtöbben lelegyintenék tanítását. Arra azonban vigyázni kell, hogy milyen áron jutunk hozzá. Bár eltorzult világunkban sokszor azt tapasztaljuk, hogy bármi áron, hisz sokan úgy érzik, ettől függ a jövő. A jótól van azonban jobb, az amiért igazsággal, azaz igazán, becsületesen, megelégedéssel dolgozunk és fogadunk Istentől.

A jövő Isten kezében van, és Ő, ha kell "szerelmesének álmában ad eleget." (Zsolt. 127,2) Ámen.2012. október 13., szombat

Isten szava hozzánk!

"Menjetek azért a keresztutakra, és a kiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe." (Mt. 22,9)

A hét vége több időt biztosít arra, hogy magunkkal és egymással foglalkozzunk. Jó érezni ez Igén keresztül, hogy Isten is foglalkozik velünk. Jobban, mint mi magunkkal vagy egymással. 
Lehet elmélázol a felett is, hogy bizonyos emberi közösségekben nincs vagy nem találod a helyed. Ekkor, mint "korai eső" üdít és táplál Isten üzenete, hogy ő földi vagy mennyei szolgáin keresztül tudtodra adja: az Ő közösségébe van helyed. Ez megnyugtató, mert ez a sereg bár néhány földi csatában veszíthet, de a végső győzelem biztosított számára.

Ha az emberek ki is rekesztenek különböző okok miatt, Ő téged és engem nem rekeszt ki. Szükség van azonban menyegzői ruhára (Mt. 22,12), megfelelő megjelenésre, ahhoz, hogy a választottak közösségében maradj, de ebben is segítségünkre van Igéje és Szentlelke által, hogy "levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt" és "felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk." (Ef. 4,22.24-25) Ámen.

2012. október 12., péntek

Isten szava hozzánk!

"Mivel én vagyok Urad, Istened, a ki jobb kezedet fogom, és a ki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!" (Ézs. 41,13)


Ma reggel is több mint 7 milliárd út indul újra, s benne a te saját utad, melyről csak sejtésed van milyen lesz. Terveid vannak mára, melyekre vegyes érzésekkel tekintesz. Hogyan fog sikerülni? Manapság sokan sietnek segítségedre, hogy ebben támogassanak, de sajnos legtöbbször arra döbbensz rá, hogy a horoszkóp, vagy a "meg tudod csinálni" biztatások kevésnek bizonyulnak.

Ma minden sikerülni fog! Tudom, hogy felelőtlen kijelentésnek tartod, mert egy ember írja. Igen egy ember, de nem azt, amit gondol, hanem amit "úgy vett". Ma is minden sikerülni fog, amit meg kell tenned, "mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom...". Lehet egy emberi kezet simít tenyeredbe, de lehet, hogy az ő láthatatlan keze lesz az, ami erősen tart. Igazítsd Hozzá mai teendőidet és tapasztald meg ígéretének valóságát: "Ne félj, én megsegítelek!". Ámen.