2011. november 23., szerda

Mi lesz veled református Ugocsa?
Elhangzott 2011. november 6-án, a IX. Ugocsai Presbiteri Találkozón.

Gondolkodjunk együtt egy olyan kérdés kapcsán, amely nem általam kitalált és választott kérdés, de mert itt élek és szolgálok Ugocsában, az én kérdésem is, sőt mindannyiunk kérdése.
Amikor megkaptam a felkérést az előadásra, rögtön tudtam, nem lesz könnyű dolgom. Azon gondolkodtam, hogy egy olyan előadást várnak el tőlem, ami választ fog adni a címben megfogalmazott kérdésre.
Kicsit szétnéztem a világhálón és arra döbbentem rá, hogy ez a kérdés: „Mi lesz veled?”, kordivattá vált kérdés. Ilyeneket olvasunk: Mi lesz veled Magyarország? Mi lesz veled magyar kultúra? Mi lesz veled Petőfi? Mi lesz veled TV? Mi lesz veled olajár? stb.
A kérdés mindig akkor merül fel, amikor valaki vagy valami veszélyhelyzetbe kerül. Ha ez mindannyiunk kérdése, akkor azt feltételezhetem, hogy ugocsai reformátusságunk jövője veszélyben van. Éppen ezért, pontosítanám a címet: Mi lesz velünk, a református Ugocsával?
Hála Istennek, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem független tőlünk a jövőnk. Nem kívülállókként nézzük az ugocsai reformátusság jövőjét, hisz mi vagyunk az ugocsai reformátusság. Ezek szerint nem lehetne, de mégis sokan kívülről nézik a jelen helyzetet.
Statisztikáink sajnos egyre rosszabbak. Az Úr 2002. évében az ugocsai 7 gyülekezetben 1475 református lelket tartottunk számon. 2009-ben pedig már csak 1252-en voltunk. Azóta is csak fogyásról beszélhetünk. Sajnos 8 év alatt 223 lélekkel lett kevesebb református népünk ezen a vidéken. Ez a szám nagyobb, mint 5 ugocsai gyülekezet lélekszáma.
Tudjuk, hogy ezek statisztikák, de a gyülekezet élő, valódi, nem statisztikában szereplő száma egészen más. A 2002-2009-es években, úrvacsorával élők számának átlaga egy alkalommal 379 itt az Ugocsában. Ez kb. 30%, de miért nem úrvacsorázik a maradék 70%? Az istentiszteletek látogatásának statisztikáját el sem készítettem, hiszen elég csak bemenni, főleg vasárnap délután templomainkba s igen szembeötlő: hányan kívülről nézik reformátusságunkat.
Nagyon fontosnak tartom tisztázni, hogy mit is jelent a református jellemző (vagy csak jelző?). A reformok időszakát éljük. Nap, mint nap azzal találkozunk a társadalmi élet minden területén, hogy reformokat akarnak bevezetni azok, akiknek éppen megadatott a lehetőség, hogy vezessenek. A reform újítást jelent. Kíváncsi voltam egy nem egyházi magyarázatra, ezért az Értelmező Szótárt ütöttem fel és ott a következő magyarázatot találtam: a haladást segítő, nem gyökeres átalakítás, változás. Egybecseng a reformáció fogalmával. A kettő ugyanaz?
Domahidi Béla lelkipásztor gondolatát vettem kölcsön, aki a feltett kérdésre: „Reform vagy reformáció?” a következő gondolatot fogalmazza meg: „a két fogalom nem zárja ki egymást, sőt, legtöbbször elválaszthatatlan párost alkot, ám jogos a „vagy” határozott fenntartása, ha a reformok reformáció nélkül vagy helyett hajtatnak végre.” A reform egy külső cselekvés, amelyet át kell hasson és talán meg kellene előzzön egy megújult, belső látás és élet, melynek gyökere egyedül a Szentírásból kell tisztaságot, bölcsességet felvegyen.
A kérdésre Mi lesz velünk, református Ugocsa? a választ a nevünkben hordozzuk: meg kell újulni! Mondhatnánk, hogy ezzel nincs is gond. Az elmúlt közel egy évtized alatt igen látványos megújuláson mentek keresztül gyülekezeteink. A teljesség igénye nélkül sorolva, megállapíthatjuk, hogy Dabolcon templomjavítás volt, parókiát modernizáltak. Halmiban ravatalozót építettek, parókiát korszerűsítettek, öregek klubját alakítottak ki. Kisbábony gyülekezeti termet alakított ki, templomot javított, parókiát modernizált. Túrterebesen megújult a templom, parókiát javítottak, Tamásváralján szintén templomjavítás, gyülekezeti ház kialakítás és parókiakorszerűsítés történt. Igen sok „projekt” sikerült! Fülembe cseng Dr. Zalatnay István egy nemrég hallott előadásának megfogalmazása, mely szerint ma már nem is jó lelkipásztor, akinek nincs egy-két futó projektje. Úgy tudom, nem e szerint fognak ama napon megmérni minket, de természetesen ez is feladataink közé tartozik a mában, amelyet végezni kell. Mégis marad a kérdésünk? Mégis érezzük, hogy valami nincs rendben? Az építkezések, javítások működnek, van külső megújulás. Sajnos sokkal nagyobb mértékű, mint a belső. Javaslok elindítani két, külső megújulást célzó projekt mellett legalább egy „lelki projektet”. Indokolt ez akkor, amikor a református Ugocsában, Reformációi istentiszteleten 2002-ben 515-en az 1417-ből, 2009-ben már csak 415-en az 1.204-ből vettek részt.
Érdemes végiggondolni, hogy a keresztyénség hajnalán, amikor a gyülekezetek életéről és feladatairól olvasunk, nincs szó infrastruktúra-fejlesztésről. Pál egyetlen egy gyülekezetnek sem írja, hogy ez a feladatai közé tartozik. Nem mintha nem lett volna infrastruktúra, de ott nem ez volt a lényeges. A Presbitériumok felelőssége ezt felismerni. Már csak azért is mert önként vállalt elöljárói szolgálatot végzünk. Igen szépen határolja be ez a megnevezésünk a feladatunkat. Szép és ékes magyar nyelvünk pontosan határozza meg helyzetünket. Nem azt mondjuk, hogy elől ülők, elől állók vagy elől beszélők kell legyünk, hanem elől járók. Érdekes kimutatás lenne, ha nyilvántartanánk: hány presbiter hányszor úrvacsorázott, hány presbiter hányszor vett részt Reformációi istentiszteleten, hány presbiter hány istentiszteleten vett részt, hány presbiter hány egyházi „közmunkán” vett részt. Javaslom a jövőre nézve, hogy a főgondnokok és/vagy gondnokok készítsenek ilyen statisztikákat.
Szóval itt tartunk. Épületeinkben gazdagodunk, lelkiekben és lelkekben szegényedünk. Ne felejtsük el, hogy a református Ugocsa mi vagyunk!
Jókai Annával kell egyet értenem. „Nem biztos, ha egy rosszból megyünk valamibe, az feltétlenül jó lesz.” – de tehetünk azért, hogy jobb legyen.
Jelen állapotunkat tekintve, nem az a fontos, hogy honnan hova jutottunk, hanem az, hogy hogyan jutottunk ide. Ezért javaslom, hogy itt az Ugocsában is legyenek baráti, felebaráti beszélgetések és szakmai megbeszélések. Legyünk felebarátok, ne versenytársak, és ne csak beszéljünk dolgainkról, hanem megbeszélt feladatainknak lássuk eredményeit is.
Így válhatunk közösséggé, így térhetünk vissza az eredeti egyházképhez. Ennek anyagi eredményei is lesznek, amiből minden egyebet el lehet végezni, különösebb projektek nélkül.
Csak egy egyszerű példa, ami lehet sokaknak nem új, de egyelőre csak elmélet. Tamásváralján a kb. 250 fizető egyháztag 60 lej/lélek egyházfenntartó járulékából 15 ezer lej gyűl össze. Amennyiben a 350 lelkes gyülekezetből egy vasárnap 250 gyülekezeti tag részt venne az istentiszteleten és átlag 2 lejes perselyes adományt gyűjtene össze, az egy év alatt (52 vasárnap) 26 ezer lej lenne. Ahhoz, hogy a különbözetet kihozzuk, a fenntartói járulékot 45 lejjel kellene emelni.
Mi lesz veled, velünk Református Ugocsa? Daniel Quinn gondolatát parafrazálva állítom, hogy nem régi látású emberek fognak megújulást hozni, új programokkal. Ha lesz jövő, új látású emberek fogják megteremteni, programok nélkül.
Isten régi tervének megvalósulásához az új látást az Igében adja ma is számunkra, ezért a legnagyobb komolysággal kell őrködni az igehirdetés megléte, tisztasága és minősége felett.
A Bibliában hiába kerestem a Mi lesz veled/velünk? kérdést. Nem találtam meg ezt a megfogalmazást, hiszen ott a válaszok vannak az Úr részéről számunkra.
Meg kell hát vallanom, hogy a címben megfogalmazott kérdésre nem tudom a választ, nem is tudhatom. Ez attól függ, hogy mit választunk. Kívülről nézzük, hogy elfogyunk vagy hittel vállalva Isten szerinti feladatainkat megmaradunk.
Köszönöm figyelmüket és együttgondolkozásukat! 

Simon Attila
lelkipásztor

2011. november 10., csütörtök

IX.Ugocsai Presbiteri Találkozó

Több mint százan hallgattuk az Igét a Kisbábonyi református református templomban november 6-án, a délután 3 órakor kezdődött Presbiteri találkozón. Somfalvi Edit teológiai tanár-lelkipásztor alapigéje a Mt. 5, 40-42 volt, és nyomatékosan lelkünkre kötötte a nagylelkűség és az önzetlen adni tudás szükségszerűségét. Ebben manapság igencsak híjával találtatunk.
Kovács József házigazda lelkipásztor köszöntötte a meghívott vendégeket, az ugocsai református lelkipásztorok vezetésével érkezett Presbitériumokat és a gyülekezetet, amelyben sok "vendég arc" volt felfedezhető. Meghívottként volt jelen Erdei-D. István parlamenti képviselő, Tatár Miklós egyházmegyei presbiteri szövetségi elnök, Csűry Miklós főgondnok, Kovács Ferenc szatmárhegyi lelkipásztor.

Erdei-D. István és Tatár Miklós köszöntései valamint Kádas Ferenc az UPSZ (Ugocsi Presbiteri Szövetség) elnöki beszámolója után a Kisbábonyi KRISZ műsorát hallgathattuk meg, mintegy rákészülést az előadásra, melyet Simon Attila tamásváraljai lelkipásztor tartott Mi lesz veled Református Ugocsa? címmel. 
A kérdésre a választ nem tudhatjuk, hallottuk az előadás végén. Ez attól függ, hogy a külső megújulást segítő építkezési projektek mellett, lesznek-e "lelki projektek", amelyek a belső megújulást serkentik.  "Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy Mit igyunk? vagy Mivel ruházkodjunk? Mert mindezeket a pogányok kérdezik.Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek." (Mt. 6,31-33) - hallhattuk zárszóként az Isten üzenetét a jövőre nézve. A találkozó eme része a Himnusz eléneklésével zárult, majd a Presbitériumok és a meghívott vendégek egy vacsora elfogyasztásával egybekötött kötetlen beszélgetésre vonultak át a helyi kultúrotthonba. Soli Deo Gloria!